even wachten...

Gebruikersovereenkomst

SKOLA VOF
Burggraaf Vande Vyverelaan 18
8700 Tielt
BTW: BE0568586779


Skola VOF biedt de school het gebruik van een door haar ontworpen webapplicatie aan, dewelke als doel heeft de communicatie tussen leraren en leerlingen te moderniseren en te optimaliseren.

De aangeboden webapplicatie, het ‘Skola’-platform genaamd, beschikt over volgende faciliteiten:

 • een agenda met alle aan de les gerelateerde activiteiten
 • een eigen cloud storage waar lesmateriaal ter beschikking kan worden gesteld
 • mogelijkheid tot de invoering van een gedetailleerde en geoptimaliseerde takenomschrijving van lessen
 • mogelijkheid tot het voeren van gespecialiseerde en gepersonaliseerde communicatie tussen leraar en leerling via een eigen platform
 • Mogelijkheid tot het voeren van communicatie tussen leerkracht/leerling en secretariaat, beheerders en directie
 • Persoonlijk leervolgsysteem door middel van verschillende tools
 • Een persoonlijke leerlingenfiche voor het bijhouden van relevante leerlingeninfo

De Skola-software wordt niet aan de school verkocht, maar onder licentie verstrekt en kan enkel gebruikt worden onder de voorwaarden zoals bepaald in deze overeenkomst.

Skola dient niet als alternatief te worden gezien van bestaande softwarepakketten die momenteel in het onderwijs gebruikt worden (zoals DKO3, Smartschool, ...).

Skola dient te worden toegepast met het oogmerk op het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen door het intensief gebruiken van het Skola-platform.

Skola VOF behoudt het eigendomsrecht over de software en behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de school zijn toegekend.

Wij beantwoorden graag uw vragen en/of opmerkingen omtrent SKOLA. Ons contacteren kan steeds op info@skola.be

 1. Waarom deze gebruikersovereenkomst

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in onze Gebruikersovereenkomst (Hierna ook “Voorwaarden” genoemd). Als Gebruiker krijg je niet automatisch toegang tot alle functionaliteiten van het Platform. Zodra we verwijzen naar onze Voorwaarden impliceert dit eveneens een verwijzing naar ons Privacybeleid en onze Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld staan.
Deze Voorwaarden gelden zowel voor ons Skola als voor jou als Gebruiker. Je bent reeds een “Gebruiker” (Verder ook “Je” of “U” genoemd) zodra je toegang krijgt tot jouw gebruikersprofiel en telkens je gebruik maakt van het Platform. Door het gebruik erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard en schriftelijk vastgelegd zijn. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

In de meeste gevallen maak je gebruik van ons Platform omwille van jouw verhouding met een School of een andere juridische entiteit. Deze School of juridische entiteit is de uiteindelijke Licentienemer van deze software hetgeen bepalend is voor de verdere gebruiksrechten op de software.
Dat deze onderlinge verhoudingen bestaan doet geen afbreuk aan het bindende karakter van deze Gebruikersovereenkomst.

 1. Een eigen gebruiksrecht

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud (kortweg: Gebruiksrecht). De werkelijke omvang van het Gebruiksrecht verschilt naargelang de hoedanigheid van de Gebruiker. Het Gebruiksrecht wordt toegekend in de vorm van een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Deze licentie geeft de Gebruiker geen recht om het Platform, de onderliggende databank en de inhoud te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen of in licentie te geven.

Het Gebruiksrecht omvat eveneens het recht om inhoud aan het Platform toe te voegen. Om een goede weergave van deze inhoud te garanderen verschaft de Gebruiker aan Skola een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, reproduceren, verwerken en mee te delen aan derden voor zover dit nodig is om de diensten van ons Platform aan te bieden. Deze licentie is van toepassing op alle types van intellectuele eigendomsrechten die betrokken zijn, zoals uitvoerig besproken in “artikel 9. Intellectuele Eigendom”.

 1. Na creatie van een Gebruikersprofiel

Je krijgt pas toegang tot ons Platform na de aanmaak van een Gebruikersprofiel door middel van onze registratieprocedure. De Gebruiker moet een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weergeven bij deze registratieprocedure. Deze verplichting geldt zowel bij aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is en blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te (laten) corrigeren of verwijderen.
Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je kan het Gebruikersprofiel niet overdragen aan derden zonder een uitdrukkelijke toestemming van Skola. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij Skola zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

LET OP: Het is absoluut verboden de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel te schenden. De aanmatiging van naam (artikel 231 Strafwetboek), Valsheid in informatica (artikel 210bis §1 Strafwetboek), aanranding van de eer en goede naam (artikel 443 en 453bis Strafwetboek) en andere vormen van identiteitsfraude zijn strafrechtelijk sanctioneerbare misdrijven.
Skola houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt. Zie “artikel 7. Einde van het Gebruiksrecht” voor meer informatie omtrent onze mogelijke handelingen.
Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen verzamelen, bewaren en gebruiken voor de goede werking van het platform. Uiteraard kan je ervan op aan dat wij vertrouwelijkheid hoog in het vaandel dragen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar ons uitgebreid Privacybeleid.

 1. Beperkingen aan het Gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat dit gebruik niet in strijd mag zijn met onze Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde beginselen omtrent het internet. Volgende handelingen zijn dan ook absoluut verboden:

 • Het is de Gebruiker verboden om gebruik te maken van softwareprogramma’s die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens. Hier onder moet men spiders, crawlers, keyloggers, robots en gelijkaardige software verstaan, maar het blijft uiteraard niet beperkt tot deze opgesomde.
 • Het is niet toegestaan bepaalde processen of softwareprogramma’s te starten waarvan de Gebruiker redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers directe of indirecte schade of hinder kan toebrengen.
 • Het is niet toegestaan het Platform en haar gegevens te gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.
 • Het is niet toegestaan om andere Gebruikers te stalken en/of overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.
 • Het is uiteraard niet toegestaan om op ongeautoriseerde wijze toegang te verkrijgen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.
 • Het is niet toegestaan om tijdens de registratie en/of aanmelding gebruik te maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. Hieronder valt eveneens de aanmelding via een computer die fungeert als open proxy. Indien Gebruikers inhoud kunnen toevoegen aan het Platform kunnen wij absoluut niet tolereren dat deze inhoud volgende kenmerken bevat:
 • Iedere vorm van inhoud die men als ongepast en/of onwettig kan beschouwen. Iedere vorm van inhoud die illegaal, onrechtmatig, schadelijk, misleidend, bedreigend, beledigend, overdadig obsceen, kinderpornografisch, aanstootgevend, racistisch en/of in het algemeen strijdig met de openbare orde en goede zeden is, wordt als ongepast beschouwd. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd zijn met de geldende wetgeving of de rechten van derde partijen om als ongepast beschouwd te worden.
 • De verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van het Platform kan toebrengen. Hieronder valt een verbod op de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots.
 • Inhoud die de intellectuele rechten en portretrechten van andere Gebruikers en/of derden schendt.
 • Inhoud die het resultaat is van, verwijst naar en/of aanspoort tot het plegen van strafrechtelijk sanctioneerbare feiten.

Skola kan niet gebruikt worden in het kader van (de promotie van) criminele activiteiten. Als Gebruiker ben je gewaarschuwd dat Skola alle benodigde medewerking zal verlenen aan de bevoegde instanties (Federale Computer Crime Unit) om een effectieve bestraffing te garanderen. Dit gaat van aangifte van criminele gedragingen tot aanbrengen van bewijslast waaronder onze aanwezige logboeken.

 1. Hoe wij onze applicatie aanbieden

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid
U kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Het betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft een inspanningsverbintenis.
Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Wij bieden ons platform en de daarbij horende diensten aan op een ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.
We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.
Inhoud op het platform
De inhoud op ons Platform wordt zowel door Skola als door onze Gebruikers en geautoriseerde derde partijen toegevoegd, al dan niet via geautomatiseerde processen. Het Platform bevat dus User Generated Content (UGC). Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die op het Platform verschijnt zodat deze als volledig, correct, actueel en nauwkeurig te kwalificeren valt. Toch kunnen wij geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en kwantiteit van informatie op ons Platform en zijn wij bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op het Platform. Het betreft een middelenverbintenis van Skola waarbij alle nodige en redelijke maatregelen getroffen worden. Skola is niet verplicht om de inhoud voorafgaand aan de plaatsing te controleren en evenmin om doorgedreven a posteriori controles uit te voeren.
De Gebruiker en geautoriseerde derde partij die inhoud op het Platform plaatst is ervoor verantwoordelijk dat deze inhoud steeds op de relevante en toepasselijke webpagina geplaatst wordt, steeds in een taal die begrijpelijk is voor de andere Gebruikers van het Platform en dat deze inhoud op geen wijze misleidend is. Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij ondernemen spoedig de gepaste maatregelen door (gehele of gedeeltelijke) wijzigingen, aanvulling of verwijdering.

 1. Downloads en vreemde links

Met ons Platform kunnen scholen en andere onderwijsinstellingen op een efficiëntere manier informatie verzamelen en verspreiden tussen de verschillende Gebruikers onderling. Hierdoor dragen ook wij bij tot een milieuvriendelijkere samenleving. Dit betekent bijgevolg dat ons Platform inhoud bevat die de Gebruiker kan downloaden. Wees steeds een kritische Gebruiker want iedere download van het Platform gebeurt steeds op eigen risico en uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle maatregelen te ondernemen die zijn veilige internetgebruik garanderen, zoals de installatie van antivirus-software. Wij zijn niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade die veroorzaakt wordt door deze downloads en het verdere gebruik van die data.
De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men ons Platform en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.
Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, framed link of hyperlink naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

 1. Einde van het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht wordt toegekend voor een bepaalde duur die bepaald wordt door de onderliggende verhoudingen tussen Skola en de Licentiehouder en/of de Licentiehouder en de Gebruiker. Zodra je als leerling of leerkracht afstudeert, stopt of verhuist naar een andere school zal jouw Gebruiksrecht en toegang tot het Platform automatisch een einde nemen. De gegevens die op dat moment over de Gebruiker zijn verzamelt worden bijgehouden in het kader van het uitgerbeide leervolgsysteem en de toekomst. Deze beperking in de tijd geldt eveneens voor onze betalende dienstverlening.
De Gebruiker kan zijn Gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten en/of onze (mobiele) applicaties te verwijderen. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen moet hij zijn recht uitoefenen door middel van een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Skola, per post of per e-mail aan info@Skola.be. Skola verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.
Skola behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met de gebruikersvoorwaarden en hem gekende verplichtingen, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Skola behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Bijgevolg beschikt Skola over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel.
Daarnaast kan Skola de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. Deze maatregelen kunnen genomen worden zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving indien de situatie dit vereist. Indien de Gebruiker van oordeel is dat Skola deze maatregelen ten onrechte heeft ondernomen zal Skola deze argumenten meenemen in haar beoordeling zonder dat zij verplicht is de oorspronkelijke maatregelen teniet te doen. De Gebruiker heeft in geen geval het recht om een terugbetaling of schadevergoeding te vragen voor de getroffen maatregelen.
De beëindiging en verwijdering van een Gebruikersprofiel kan de (toekomstige) verwijdering van alle toegevoegde inhoud betekenen. Skola is er niet toe gehouden deze inhoud gedurende een bepaalde periode gegarandeerd te bewaren.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Skola is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen dewelke nooit hoger kan zijn dan het bedrag waarvoor men de applicatie heeft aangekocht, met een maximum van € 10,00.

Skola is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Skola is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Skola conform de Gebruikersvoorwaarden, Privacybeleid en Cookie Policy handelt. Skola sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit.

Skola sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Skola toerekenbaar is. De aansprakelijkheid voor lichamelijke schade en dood is uitgesloten in de mate van het wettelijk mogelijke.

Indien Skola door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Skola niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Skola is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Skola in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Skola veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Skola van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

 1. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Skola en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op ons Platform wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

Iedere Gebruiker die inhoud aan ons Platform toevoegt is verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die hier op rusten. De Gebruiker verbindt zich ertoe dat zijn handelingen op geen enkele manier een inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Skola. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Wij vragen opnieuw uw medewerking om eventuele schendingen van intellectuele eigendom aan ons te melden zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.

 1. Algemene bepalingen

Wij behouden ons de vrijheid om ons Platform en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. De Gebruiker van onze abonnementen kan rekenen op bijkomende garanties indien de omstandigheden dit vereisen. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot een schadevergoeding.
Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Voorwaarden in het gedrang komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.
Skola behoudt een zekere vrijheid met betrekking tot het afdwingen van de bepalingen uit de Voorwaarden. Indien de keuze wordt gemaakt om bepaalde bepalingen nog niet af te dwingen zal dit geen afstand van het recht inhouden en kunnen deze bepaling(en) steeds later worden afgedwongen.
Deze Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge.